Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Пресконференция за представяне на Проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня


В Община Сапарева баня се проведе пресконференция за представяне на ПРОЕКТ № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз; Приоритетна ос 3 - Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, компоненет 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 908.80 лева - финансиране от ЕФРР 425 772.48лв. и национално съфинансиране 75 136.32лв. Проектът е с продължителност 24 месеца - от 17.01.2012г. до 17.01.2014 г.

По време на пресконференцията бе направена презентация на целите на проекта, дейностите, които ще се реализират в хода на изпълнението му, очакваните резултати и въздействия върху целевите групи.
Целта на проекта е постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня. Тя ще бъде реализиране чрез постигането на няколко специфични цели : Актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитени природните местообитания и видове в Община Сапарева баня; Опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината; Оценка и смекчаване на антропоганния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.
Основните дейности по проекта включват: Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината; Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта; Възстановяване на нарушени местообитания; Провеждане на информационна кампания,Организация и управление на проекта, Мерки за информация и публичност и Одит.

Очакваните резултати от реализацията на проекта включват:
Доклад от проучване на туристическия капацитет и план за развитие на устойчив туризъм;
Доклад от екологични проучвания;
Възстановени горски местообитания - 23 ха.
Ограничаване на антропогенните въздействия, които причиняват загуба на биологично разнообразие;
Подобрено планиране и управление на устойчиво развитие на туризма;
Подобряване на цялостното управление на природните ресурси в Община Сапарева баня.

Участие в пресконференцията взеха инж.Радка Георгиева - зам. кмет на община Сапарева баня, г-н Петър Чучуганов - Председател на Общински съвает Сапарева баня, екипа за управление на проекта, представители на ОП »Общинско лесничейство» Сапарева баня, представители на общинска администрация и заинтересовани институции, граждани.